ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 20 NĂM 2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 năm 2024 Công ty cổ phần LICOGI 12 đã được tiến hành vào hồi 8h30’ ngày 16 tháng 05 năm 2024 tại trụ sở công ty: Số 21 phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết theo đúng Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 12, phù hợp Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 với tổng số cổ phần tham dự đại hội là: 4.915.539 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, chiếm 72,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tại Đại hội ông Dương Xuân Quang chủ tịch hội đồng quản trị đã Tổng kết những điểm nổi bật trong năm 2023 và định hướng phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024, ông nhấn mạnh về sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong công tác chỉ đạo điều hành giai đoạn tình hình kinh tế nói chung và thị trường bất động sản nói riêng đối diện với nhiều thách thức, đã nỗ lực để tạo dựng sự ổn định cho Licogi 12

Các nội dung tờ trình được Đại hội biểu quyết thông qua với sự nhất trí cao gồm: Báo cáo tài chính năm 2023; Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2024; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Quyết toán tiền lương cho các chức danh thành viên HĐQT; Ban kiểm soát...năm 2023 và dự trù năm 2024; Tờ trình miễn nhiệm Ủy viên HĐQT, Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung Ông Dương Mạnh Tùng là Ủy viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ V (2022-2027) với tổng số 4.915.539  phiếu chiếm tỷ lệ là 100 %. Việc bầu cử Ủy viên HĐQT đã được Đại hội thông qua. Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.